Giới thiệu

Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

A-  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1.Bà Mai Thị Ngọc Phương - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Văn Tân - Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Cao Phong - Thành viên HĐQT
4. Ông Trần Thanh Hùng - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Hoàng Quân - Thành viên HĐQT
6. Ông Phạm Văn Tiến Dũng - Thành viên HĐQT
7. Ông Đỗ Mạnh Bình - Thành viên HĐQT
 

B-  BAN KIỂM SOÁT:

1. Ông Lâm Trường Thọ - Trưởng BKS chuyên trách
2. Ông Bùi Thế Quang - Thành viên BKS
3. Ông Phan Văn Minh - Thành viên BKS

 

 

Lượt xem: 4940