Giới thiệu

Nhân sự các phòng ban

 

I-  PHÒNG KINH DOANH KHAI THÁC:
     
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1. Ông Hà Minh Phương - Trưởng phòng

II-  PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH:
 
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Ông Trần Đình Vương - Trưởng phòng
2. Bà Nguyễn Thị Trúc Giang - Nhân viên hành chính - văn thư - lễ tân
III-  PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:
       
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1. Ông Võ Minh Chơn - Trưởng phòng
2. Bà Huỳnh Thị Nghi Thương - Chuyên viên
IV-  PHÒNG QUẢN LÝ TÀU:
       
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
A – BỘ PHẬN KỸ THUẬT:
       
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1. Ông Nguyễn Duy Hân - Trưởng phòng
2. Ông Hoàng Tâm Phúc - Chuyên viên

B – BỘ PHẬN AN TOÀN PHÁP CHẾ:

1. Ông Tạ Đình Bảy -

DPA kiêm Trưởng BP.ATPC (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Lượt xem: 5366